กลุ่มบริหารสถานศึกษา

นายภัทราวุธ สิมช้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

E-mail:  pawadee@npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์:  044-056570

นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

E-mail: thanomjit.tung@npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 0644625829

นายมาณะ พาขุนทด

ครู ค.ศ.1

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

E-mail:  mana@npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายสุเทพ ทิพโชติ

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

E-mail:  sutep.tip@npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

 

นางสาวจินตนา มีพงษ์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป

(กิจการนักเรียน)

E-mail:  jintana@npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์:  044-056570

 

นายบุญมี ธนาไสย์

ครู คศ.3

หัวหน้างานบริการ

E-mail:  boonme@npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์:  044-056570