กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30