กลุ่มงานบริการ

นายบุญมี  ธนาไสย์

ครู คศ.3

หัวหน้างานบริการ

นางวรรณภา  ทิพโชติ

ครู คศ.4

งานอนามัยโรงเรียน

นายเสกสรรค์  คงโนนกอก

ครู คศ.2

งานสาธารณูปโภค

นายณัฐพล  ดิลกกัลยากุล

ครู คศ.1

งานโภชนาการ

สิบเอกกฤษฎา  ชานนท์เมือง

ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่