กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอนิวัฒน์  เรืองศรี

ครู คศ.1
หัวหน้างานการเงิน

นายทศพล ธาดาหิรัญกุล

ครู คศ.1
งานแผนงาน

นางสาวดรุณี  วาดานิส

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวลลิตภัทร์ มีทรัพสกล

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัตนพร  หาญวิชัย

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ งานบัญชี
งานเลขากลุ่มงานฯ