กลุ่มกิจการและพัฒนาผู้เรียน

นายเสกสรรค์  คงโนนกอก

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป-กิจการนักเรียน

นางสาวจินตนา มีพงษ์

ครู คศ.3

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นายอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาววนิดาคงด้วง

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นายอรรถพล  บำรุงเพชร

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน