กลุ่มบริหารบุคคล

นายสุเทพ  ทิพโชติ

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ

ครู คศ.3

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวพิลาวรรณ หาญโสภา

พนักงานราชการ

เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอาทิตย์  ได้พร

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งานบุคคล