กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ

ครู คศ.3

งานสารสนเทศและICT

นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์

ครู คศ.1

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวรุจิรา  ชาดา

ครู คศ.2

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวจิรัชฌา จุตะโน

ครู คศ.3

งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวจิวรรณ  หินขุนทด

ครู คศ.1

งานทะเบียนนักเรียน

นางนุจลินพร สุขพันธ์

ครู ผู้ช่วย

งานเลขานุการ กลุ่ม

นางสาวดรุณี  วาดานิส

ครู คศ.1

งานวัดผลประเมินผล

นางสาวสรัญญา  ประดับวงศ์

งานจัดการเรียนการสอน

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนุชากร วิเศษศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ผู้ช่วยเลขา

นายศิริสิทธิ์  จุลนัน

ครู คศ.1

งานประกันคุณภาพภายใน