กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวรุจิรา  ชาดา

ครู  คศ.2

วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์

                                      ค.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวิทวัช  ตาศรี

ครู คศ.3

ศษ.บ. ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์

ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา

นางกุลนันทน์  ตาศรี

ครู คศ.1

คบ. คณิตศาสตร์

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอนิวัฒน์  เรืองศรี

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ. คณิตศาสตร์