กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวรรณภา  ทิพโชติ

ครู  คศ.4

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์

ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ภาษาไทย

นางสาวจิราวรรณ  หินขุนทด

ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย