กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรัชฌา จุตะโน

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คบ.ชีววิทยา

นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ

ครู คศ.3

วทบ. วิทยากรคอมพิวเตอร์

E-mail:  krupong@npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นางสาวดรุณี วาดานิส

คบ.เคมี

mail:   @npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายศุภชัย ศรีสะอาด

คบ.ฟิสิกส์

mail:   @npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายศิริสิทธิ์ จุลนัน

ครู คศ.1 

ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

mail:  sirisit@npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ

วท.บ.เคมี

mail:   @npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นายอรรถพล บำรุงเพชร

คบ.ฟิสิกส์

mail:   @npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นางสาวกานดา  คำคุณณา

คบ.เคมี

mail:   @npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570

นางสาวพัชรินทร์ ประสมศรี

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

mail:   @npwr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 044-056570