กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นายถนอม  อาจสารมนต์

คศ.3

วท.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา

หัวหน้าหลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

mail:       @npwr.ac.th

โทร.044-056570

   

 นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว

 พนักงานราชการ

mail:       @npwr.ac.th

โทร.044-056570

นางสาวจินตนา  มีพงษ์

คศ.3

mail:       @npwr.ac.th

โทร.044056570

กิจกรรมนักเรียน

                            นักกีฬาฟุตบอลหญิงทำการฝึกซ้อม

                          เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ