กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายบุญมี  ธนาไสย์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

วุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

วุฒิ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นายสุเทพ  ทิพโชติ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

วุฒิ ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)