ทวิศึกษา

นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ

ครู  คศ.2 

วทบ. วิทยากรคอมพิวเตอร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ช่างเชื่อม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

นายมาณะ  พาขุนทด

ครู ผู้ช่วย

วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศิริสิทธิ์  จุลนันท์

ครู ผู้ช่วย

ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา