กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

รัฐบาลจัดตั้งโรงเรียนระดับสามัญศึกษาเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531 จำนวน 31 โรงเรียน มีดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

1. นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

2. โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

3. ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

4. ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

5. ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

6. สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

7. ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

8. นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

9. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

10. บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก

11. ร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว ฯ

12. ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

13. สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

14. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

15. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

16. หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

17. เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

18. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

19. ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

20. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

21. โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

22. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

23. หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

24. กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

25. พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

26. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

27. รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

28. ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

29. รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

30. เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

31. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 

32. รัชมังคลาภิเษกบ้านนายอ 

33. รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา

ภาคเหนือ จำนวน 8 โรงเรียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 โรงเรียน

ภาคกลาง จำนวน 1 โรงเรียน

ภาคตะวันออก จำนวน 3 โรงเรียน

ภาคใต้ จำนวน 3 โรงเรียน