ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ตั้ง อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 25 – 26 ถนนสายหนองบัวแดง-บ้านโหล่น บนเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2531 เดิมชื่อโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

                เมื่อแรกตั้ง ปีการศึกษา 2531 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 90 คน โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีธงชัย บ้านโนนเหม่าเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เมื่ออาคารเรียน

ชั่วคราวสร้างเสร็จได้ย้ายมาสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยนายบัว ทองม่วง และนางบัวศรี ทองม่วง เป็นผู้บริจาคที่ดินในปีการศึกษา 2536 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้อนุมัติให้เปิดเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายเถลิงศักดิ์ ศรีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รักการในการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

                วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2351 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายสุรวิทย์ พลมณี ตำแหน่ง อาจารย์ 2

ระดับ 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา

                วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายจุฬา จี้เพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

                วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2543 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายเต็มร้อย พุทธิรงควัตร ผู้อำนวยการ

โรงเรียนกู่สวนแตงวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

                วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายสุธี บุญถือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

                วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายพิทักษ์  ศิริพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

                วันที่ 11 ตุลาคม 2558 สพม.30 แต่งตั้งให้ ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจนถึง 6 พฤศจิกายน 2563

               วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สพม.30 แต่งตั้งให้ นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจนถึงปัจจุบัน