ข้อมูลทั่วไป

คติพจน์ประจำโรงเรียน

                                       “อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ”

                      

              จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

คำขวัญโรงเรียน

                        “รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม    นำวิชาการ    สืบสานงานพระราชดำริ”

สีประจำโรงเรียน

                                             น้ำเงิน เหลือง

                        น้ำเงิน    หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

                        เหลือง    หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สัญลักษณ์โรงเรียน

       พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.

อักษรย่อโรงเรียน

 น.ภ.ว.

 

สถานที่ตั้งโรงเรียน

     โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ที่ 451 หมู่ที่ 3  ถนนหนองบัวแดง-บ้านโหล่น ตำบลนางแดด 

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ – โทรสาร 0 4481 0551   มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา

                        อาณาเขต

                        ทิศเหนือ         ติดกับ              แปลงเกษตรกรรม (ที่นา)     

                        ทิศใต้             ติดกับ              ถนนสายหนองบัวแดง-บ้านโหล่น

                        ทิศตะวันออก    ติดกับ              ทางสาธารณะ

                        ทิศตะวันตก      ติดกับ              แปลงเกษตรกรรม (ที่นา)

ลักษณะของชุมชน                

         โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านโนนเหม่าประมาณ 1 กิโลเมตร โรงเรียนเปิดทำการสอนในเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล คือ ตำบลนางแดด และ ตำบลวังชมภู ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากต่างจังหวัด จับจองป่าสงวนซึ่งหมดสภาพแล้วเป็นแหล่งที่ทำกินโดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนแห่งนี้ไม่เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่