ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน

*อายุเกินเกณฑ์ 1 คน ไม่นับตัวในการตัดงบประมาณ