ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร

นาย ภัทราวุธ สิมช้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

(ชำนาญการพิเศษ)

School Director

โทร.0610516463

patrawuth@npwr.ac.th

 นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร.0655022449

 pawadee@npwr.ac.th

ข้อมูลย้อนหลัง

 ณ วันที่ 27 ก.พ. 2563