วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี” 

พันธกิจ

1. สร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันแก่บุคลากรและผู้เรียน

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

5. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนววิถีพุทธภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ (GOALS)

๑. บุคลากรและผู้เรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนแสดงออกซึ่งความ จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๒. ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

๓. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๔. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

๕. ผู้เรียนปฏิบัติตามแนววิถีพุทธภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. โรงเรียนดำเนินการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานในทุกระดับ

ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรและงบประมาณ

กลยุทธ์

1. ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.2 พัฒนาให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานได้

1.4 ส่งเสริมผู้เรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และสังคม

2. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน

2.1 จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

2.2 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ

2.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเองของผู้เรียน

2.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

2.6 นำวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ

2.7 ดำเนินการจัดทำวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

2.8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิผล

3. ด้านการพัฒนาองค์กร

3.1 พัฒนาครูให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) และนวัตกรรมการเรียนการสอน

3.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

3.3 พัฒนาครูให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน

3.4 พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ตัดสินใจในด้านการบริหารจัดการด้วยข้อมูลสารสนเทศ

3.5 บริหารจัดการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากรให้เพียงพอ

4. ด้านทรัพยากรและงบประมาณ

4.1 พัฒนาความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

4.2 พัฒนาและสร้างภาคีเครือข่าย