งานวัดผลประเมินผล

งานวัดผลประเมินผล

assessment

- พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล

- พัฒนาครู

- ตรวจสอบและแก้ไขผลการเรียน

- เทียบโอนผลการเรียน

- ติดตามและแก้ไขปัญหาการเรียน การวัดผล

- ดำเนินการทดสอบ ระดับห้องเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่ และ ระดับประเทศ

กิจกรรม

- โปรแกรมทะเบียนนักเรียน SGS

- แจ้งรายวิชาสอบปลายภาค 2/2560 (7-9 กุมภาพันธ์ 2561)

- แจ้งเวลาเรียน/ตรวจสอบ มส. 

- แจ้งผลสอบปลายภาค ผลการเรียน สอบแก้ตัว

- แจ้งจบการศึกษา

- แจ้งเรียนซ้ำชั้น 

การโหลดรายชื่อนักเรียนจาก SGS