-แบบฟอร์มงานวัดผล

แบบปพ.5

การสอบแก้ตัว

ปพ.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ประกอบไปดัวย

การตรวจปพ.5 มีกำหนดการตรวจ 2 รอบ คือ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 แบบรายงานการตัดสินผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (รายงานให้ 0 ร)

แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ (สอนชดเชย)

 แบบอักษร TH Sarabun

เกณฑ์เวลาเรียน ตาม ระเบียบโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2553 ปรับปรุง พ.ศ. 2556

1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ มส ” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้ครูผู้สอนจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้สำหรับวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “ มส ” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “ 1 ” การแก้ “ มส ” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “ มส ” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ มส ” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน 

2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ มส ” เพราะมีเวลาน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาทั้งหมด ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 

  (1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 

  (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่