ทำเนียบผู้บริหาร

นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

รักษาการในการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

                

นายสุรวิทย์ พลมณี

ครูใหญ่โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา

1 มิถุนายน พ.ศ. 2531 

นายจุฬา จี้เพชร 

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นายเต็มร้อย พุทธิรงควัตร 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

20 มกราคม พ.ศ. 2543 

นายสุธี บุญถือ

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นายพิทักษ์  ศิริพรรณ

17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร

Dr.Phonnaphat  Phongwaratphon

11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 6 พฤศจิกายน 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นาย ภัทราวุธ สิมช้า

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก