กิจกรรมงานสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์: Aug 25, 2022 8:28:58 AM

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยกาารโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดชุดรีไซเคิล Science Show กิจกรรม STEM Education ฯลฯ และมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ