การคัดกรอง ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน

วันที่โพสต์: Jul 22, 2022 4:31:27 AM

วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการคัดกรองทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อนำผลการคัดกรองไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนต่อไป