การมอบทุนเสมอภาค

วันที่โพสต์: Aug 05, 2022 6:23:53 AM

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการมอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีกาารศึกษา 2565 จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ที่ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียน โดยการรับทุน กรณี นักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทั้งหมด 6 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทุนเสมอภาคที่ได้รับไปใช้ในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา