ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

วันที่โพสต์: Jul 03, 2021 12:12:46 AM

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นเป็นวงกว้างและมีการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 โดยให้นักเรียนเรียนที่บ้านในรูปแบบออนไลน์ (On-Line) ออน แฮนด์ (On-Hand) หรือตามรูปแบบที่ครูผู้สอนกำหนด ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทุกคนให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044056570 หรือทาง Facebook โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รายละเอียดดังประกาศแนบนี้