ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

วันที่โพสต์: Jul 09, 2021 8:19:36 AM

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นเป็นวงกว้างและมีการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 โดยให้นักเรียนเรียนที่บ้านในรูปแบบออนไลน์ (On-Line) ออน แฮนด์ (On-Hand) หรือตามรูปแบบที่ครูผู้สอนกำหนด ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทุกคนให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044056570 หรือทาง Facebook โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รายละเอียดดังประกาศแนบนี้