ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน และกำหนดมอบตัวนักเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2565

วันที่โพสต์: Mar 22, 2022 8:53:11 AM

        กำหนดมอบตัวนักเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2565  ณ หอประชุมโรงเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาด Covid-19 โดยต้องมีผู้ปกครองมามอบตัว

เวลา 08.30 น. - 09.30 น. รายงานตัวเวลา 09.30 น. - 10.30 น. ประชุมผู้ปกครอง

เวลา 10.00 น. 

              - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จับสลากเลือกห้อง

              - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟังคำชื้แจงแผนการเรียนรู้

เอกสารในการมอบตัว

- สำเนา ปพ.1 หรือ ปw.7

- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน

- รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

*ทั้งนี้ยังรับสมัครนักเรียนได้ จนถึงเปิดภาคเรียน 

*สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแผนการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนที่สมัครตามกำหนด

รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนชั้นม.1 

รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนชั้นม.4

* รายชื่อชั้นม.4 แยกตามแผนการเรียนรู้ที่เลือก