ประกาศ การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3

วันที่โพสต์: Jul 12, 2021 4:1:50 AM

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ฉบับที่ 3

        อ้างถึง คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 5125/2564ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-23  กรกฎาคม  2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) นั้น

        โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ตามคำสัางของจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังประกาศแนบท้ายนี้ 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

        

                            นายภัทราวุธ  สิมช้า

   ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก