รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: May 16, 2020 2:20:39 AM

          รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 แยกเป็นกลุ่มเรียน ยังไม่ดำเนินการจัดชั้นเรียนและทดสอบ ให้ยึดตามรายชื่อนี้ ในการเข้ากลุ่มเรียนทางไกล ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ไปพรางก่อน 

รายชื่อม.1 กลุ่ม 1

ที่        ชื่อ-สกุล

1        เด็กหญิงเขมนิจ ทองผดุง

2        เด็กชายณัฐกิตติ์ คุณทะวงษ์

3        เด็กชายนราธิป ดาวดอน

4        เด็กชายสุพัฒชัย เค้าโนนกอก

5        เด็กชายธนภัทร ประเสริฐไทย

6        เด็กชายไกรวิชญ์ พงษ์เจริญ

7        เด็กหญิงพรนิภา ภูมิมะนาว

8        เด็กหญิงพัชรา   พันธ์ยาง

9        เด็กหญิงรุจิยา  ปิยานารถ

10       เด็กหญิงไอริสรา บุญพิทักษ์

11       เด็กหญิงภวิภา ด้วงศาลา

12       เด็กหญิงณัฏฐนันญา แขหินตั้ง

13       เด็กหญิงสุจิตรา   กิ่งสุวรรณ์

14       เด็กหญิงวิลาสินี พิกุลย์สังข์

15       เด็กชายจิตรภาณุ เพียซ้าย

16       เด็กชายเตชิน เทพนรินทร์

17       เด็กหญิงปลายฟ้า ยุวะทานนทร์

18       เด็กหญิงศัลธญา ฤาชา

19       เด็กหญิงศิรัชญา แก้วไชโย

20      เด็กหญิงสิริโสภา จอกสูงเนิน

21       เด็กหญิงธันญา กันยาประสิทธิ์

22      เด็กหญิงพลอยไพริน โนนวิเศษ

23      เด็กหญิงมณีรัตนาภรณ์ เพชรนอก

24      เด็กหญิงศศิธร เหล่ากนทา

25      เด็กหญิงปนัดดา สงคลัง

26      เด็กหญิงรสสุคนธ์ พลธรรม

27      เด็กหญิงปิยนุช กำลังมาก

28     เด็กชายพิชัยยุทธ สนั่นหามแห

รายชื่อม.1 กลุ่ม 2

ที่        ชื่อ-สกุล

1        เด็กชายธีรเดช พุดสุด

2        เด็กชายคฑาวุธ เเก้วเขียว

3        เด็กชายนพรัตน์ นิลนวล

4        เด็กชายภูมิชนะ บุราณ

5        เด็กหญิงพัชราภา เจริญจิตร์

6        เด็กชายชินวัตร สียางนอก

7        เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภักดี

8        เด็กหญิงอรนิดา เพาะผักเเว่น

9        เด็กหญิงอรวรรณ หอมทรง

10      เด็กหญิงกรกนก อินทร์เพชร

11       เด็กหญิงปิยะดา ลาเสน

12       เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทวีทรัพย์

13       เด็กชายอภิเดช  พูลทอง

14       เด็กหญิงทัศนีย์ จันทร์ขามป้อม

15       เด็กหญิงณัฐธิญา เทศทอง

16       เด็กชายอภินันท์ แสงคำ

17       เด็กชายธนพล พุดพวง

18       เด็กหญิงธัญชนก แสนอินเฮียง

19       เด็กหญิงนลินนิภา ผ่องแผ้ว

20      เด็กหญิงกนกวรรณ ครองบุ่งคล้า

21       เด็กหญิงธันญพร งามอ่อง

22      เด็กชายอาณาจักร   ศรีเนาวรัตน์

23      เด็กชายธนากรณ์ ศรีขจร

24      เด็กชายธนาชัย แก้วประเสริฐ

25      เด็กชายภูมรพี เดชโกมล

26      เด็กหญิงกนกวรรณ  ครองบุ่งคล้า

27      เด็กชายรพีภัทร มณีเนตร์

28      เด็กหญิงนารีรัตน์ พรมนอก

29      เด็กหญิงปวีณา   ปาปะไม

30      เด็กหญิงพิริษา ชาญชรา

31       เด็กหญิงอพิณญา อันทะคำภู

32      เด็กชายชวลิต ลุนขามป้อม

33      เด็กหญิงพัณณิตา ลิ้มภักดี

34      เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ศรีน้อย

35      เด็กชายธนพ วงษ์เสนา

36      เด็กหญิงวราภรณ์  คนเพียร

37     เด็กชายมงคล ชุมพล

รายชื่อม.1 กลุ่ม 3

ที่        ชื่อ-สกุล

1        เด็กชายเอกสิทธิ์ แวงคำ

2        เด็กหญิงกนกพร แสงไกร

3        เด็กหญิงสุชานันท์ เมืองเหนือ

4        เด็กหญิงสุนิษา สีดำ

5        เด็กชายศิริชัย พูลสวัสดิ์

6        เด็กชายวนาราม เชียงหนุ้น

7        เด็กหญิงจิตรทิวา กาฬษร

8        เด็กหญิงชมภูนุช พัศดร

9        เด็กหญิงชลธิชา วิชาธรรม

10      เด็กหญิงพัชราวรรณ เคทุ่ม

11       เด็กหญิงพัณณิตา นาสีเสียด

12       เด็กหญิงพิมพ์ประภา สุโพธิ์นารี

13       เด็กหญิงฟ้ารุ่ง ดีวิเศษ

14       เด็กหญิงวาสิตา สิงห์ลี

15       เด็กหญิงสุนิสา สีสะพุง

16       เด็กหญิงสุภาวดี ทานสุทัศน์

17       เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์โท

18       เด็กชายเกียรติภูมิ ด้วงเงิน

19       เด็กชายฉัตรชัย ปลัดสงข์

20      เด็กชายธนภัทร เชิญชัยภูมิ

21       เด็กชายพงษ์ดนัย พันภู

22      เด็กชายวีระศักดิ์ เตชะแก้ว

23      เด็กหญิงเกศรินทร์   บุญอ่อน

24      เด็กหญิงวันนิสา อามาตร

25      เด็กชายชัยวัฒน์   ปักการะนัง

26      เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญสวัสดิ์

27      เด็กชายวุฒินันท์   แผนไธสงค์

28      เด็กหญิงปริฉัตร นาไพวัน

29      เด็กชายกฤษณะ  ลาเมือง

30      เด็กชายวรวุฒิ  วังหอม

31       เด็กชายวัชรินทร์   สรไกร

32      เด็กหญิงจันทร์มณี ดวงจินดา

33      เด็กหญิงบาบีญา งามดี

34      เด็กหญิงศรัณพร   อเนกเวียง

35      เด็กหญิงอภิญญา  พรหมขันธ์

36      เด็กหญิงบุญยาพร ภาคีขาว

37      เด็กหญิงโศภิษฐา ผุยคำผิ

รายชื่อม.4 กลุ่ม 1

ที่        ชื่อ-สกุล

1        นางสาวกรชกร มูลเคน

2        นางสาวเกวลิน กุลอุปฮาด

3        นางสาวจันทร์ฤดี หล่อดงบัง

4        นางสาวชฎา แสนบุญสม

5        นางสาวญานิศา เพชรคุ้ม

6        นางสาวธัญสุดา คำเภา

7        นางสาวนริศรา  แก้วกล้า

8        นางสาวนิดา สุมมาตร์

9        นางสาวปานตะวัน นาม่วง

10       นางสาวพัชราภา กองพิมพ์

11       นางสาวภัทราภรณ์ สักกุนันท์

12       นางสาวรัชฎาวุฒิ พุดสุด

13       นางสาวศศิวิมล อุทกศิริ

14       นางสาวสาวิตรี  ด้วงบุตรดี

15       นางสาวสุภสาภรณ์ อินทร์เพชร

16       นางสาวสุรีวัลย์ อาจสามารถ

17       นางสาวอนงค์นาฎ  ปลัดสังข์

18       นางสาวอมิตา ดวงดี

19       นางสาวอลิสา ราชสีห์

20      นายคฑากร สุพัง

21       นายฉัตรมงคล ทานะสุข

22      นายชินวัตร ชูขุนทด

23      นายทวีศักดิ์ บุตรสะอาด

24      นายธนภัทร คำภีศร

25      นายปัญญพัฒน์ ศิริโสดา

26      นายพงศธร โสประดิษฐ์

27      นายพาสุกรี ชาติชัยภูมิ

28      นายภาณุวัฒน์ อุดมดัน

29      นายศรณ์รักษ์ คูณขุนทด

30      นายอนุสรณ์ ผิวมาน้อย

31       นายไอศูรย์ บุญพิทักษ์

32 นางสาวพิมล พวงไพวัลย์

33 นางสาวพุธณัดชา คำรุณ

รายชื่อม.4 กลุ่ม 2

 

ที่        ชื่อ-สกุล

1        นางสาวกาญจนา ชัยสิทธิ์

2        นางสาวเกศศิณี สีพุทธา

3        นางสาวจิรนันท์ คำโสภา

4        นางสาวชลธิชา ศรียอด

5        นางสาวณัชชา จันดายุ

6        นางสาวนงนภัส ใจมั่น

7        นางสาวนริศรา เติมผล

8        นางสาวเนตรนภา มีนารี

9        นางสาวปาลิตา กองโพธิ์

10       นางสาวพิริสา ทวีทรัพย์

11       นางสาวภัทราวดี กันยาประสิทธิ์

12       นางสาวรัตติกา ศิลลา

13       นางสาวศันศนีย์ พอนแสน

14       นางสาวสาวินี ศรีแก้ว

15       นางสาวสุภาพร บุญเกิน

16       นางสาวโสภิตา สุขสงวน

17       นางสาวอนัญญา ปานสมุทร

18       นางสาวอรสา อิศาสตร์

19       นางสาวอิศริยา สมบูรณ์ธนโชติ

20      นายคทาวุธ ศรีชัยลา

21       นายชัยภัทร วิเศษเขตการณ์

22      นายณัฐพงษ์ ปลอดโคกสูง

23      นายทัศพงษ์ ประเถตัง

24      นายบวรภัค ละเหลา

25      นายปัญญา แสงโสดา

26      นายพงษ์ดนัย เลิศขามป้อม

27      นายพีรพัฒน์ เล่ห์กล

28      นายภูพิพัฒน์  สียิ่ง

29      นายสิทธิชัย เจริญสุข

30      นายอภิวัฒน์ แสนบุญศรี

31 นางสาวศรัณย์พร บัวละคร

รายชื่อม.4 กลุ่ม 3

ที่        ชื่อ-สกุล

1        นางสาวกิตติมา กล้าหาญ

2        นางสาวขวัญข้าว กันยาประสิทธิ์

3        นางสาวจูมณี สมเพชร

4        นางสาวญาฐิษา ภูมิภักดิ์

5        นางสาวธนพร พร้าวไธสงค์

6        นางสาวนภาทิพย์ ยาม่วง

7        นางสาวน้ำฝน วังคีรี

8        นางสาวปัทมาพร เหรวัต

9        นางสาวพัชราภรณ์ ศรีทอง

10       นางสาวแพรวา ลาเสน

11       นางสาวภารดี คิดเข่ม

12       นางสาววรพิชชา ชาวโพธิ์

13       นางสาวสมฤทัย จิตรสีดา

14       นางสาวสุขิตา ปราบวิชิต

15       นางสาวสุภาวดี พระชัย

16       นางสาวหวันยิหวา มารมย์

17       นางสาวอนุสรา ชากำนัน

18       นางสาวอลิสา ทาดพธิ์

19       นายกฤษณศักดิ์ อินป่าน

20      นายฉัตรชัย ศรีตะ

21       นายชินกร เครือโสม

22      นายณัฐวุฒิ แผนไธสงค์

23      นายธนกร ยศรุ่งเรือง

24      นายปฏิภาณ สุพัง

25      นายปานนุวัตร บุญกุล

26      นายพลวัฒน์ มุขอาสา

27      นายพีระภัทร สีหาบุตร

28      นายวิทวัส เผ่าหัวสระ

29      นายสุขสันต์ ศรีชัยภูมิ

30      นายอัครพล แก้วประเสริฐ

31 นางสาวณัฎฐณิชา ทองวงค์