สํารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์

วันที่โพสต์: May 10, 2020 5:52:38 AM


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาฯ ให้เลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงแจ้งให้สถานศึกษาสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และโทรทัศน์ สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (ครอบครัวละ 1 กล่อง) โดยกำหนดกรอกแบบสำรวจถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ :

1.แบบสํารวจฯนี้เป็นเพียงแบบสํารวจความต้องการ ไม่ใช่การลงทะเบียนรับ ซึ่งอาจจะได้รับหรือไม่ก็ได้

2.สำหรับครอบครัวที่มีความจำเป็นจริงๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์กล่องทีวีดิจิตอล และ/หรือ โทรทัศน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้

3.แบบสำรวจ ครอบครุมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สมัครใหม่ด้วย โดยยึดตามปีการศึกษา 2563

แบบสำรวจ https://bit.ly/npwtvbox

กรุณาเปิดกับ Chrome หรือ Firefox