สำรวจความเสี่ยงนักเรียน ที่มาจากนอกเขตพื้นที่

วันที่โพสต์: Jun 11, 2021 3:17:48 AM

         แบบสำรวจนักเรียนในพื้นที่เสี่ยง หมายถึง สำรวจนักเรียนที่จะเข้าเรียนในการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On Site) ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2564

          โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของหน่วยงานตั้นสังกัด นักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง* ต้องทำการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน จึงจะให้เข้ามาเรียนเป็นปกติ โดยการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T

         จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามควาเป็นจริง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

[ แบบสำรวจความเสี่ยง ] [ แบบรายงาน เฉพาะครู ]