แบบสำรวจความพร้อมนักเรียน รายบุคคล

วันที่โพสต์: May 23, 2021 2:48:52 PM

แบบสำรวจความพร้อมนักเรียน รายบุคคล

ให้นักเรียนทำแบบสอบถาม ในวันที่ 23-24 พ.ค. 2564

แบบสำรวจฉบับนี้ จะทำการสำรวจในหลายด้าน เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1. ข้อมูลด้านสุขภาพ น้ำหนักส่วนสูง ให้ชั่งน้ำหนักส่วนสูงก่อน

2. ความเสี่ยงต่อโรคไวรัสโคโรน่า

3. ความพร้อมด้านการเรียนการสอนออนไลน์

4. ความต้องการอินเตอร์เน็ต

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

แบบสำรวจ

https://forms.gle/JHzB29GHwpL8waj58

รายงานแบบสำรวจ

ให้ครูที่ปรึกษา ตรวจสอบ และติดตามจำนวนนักเรียนที่นี่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JRpj7M0xiiayJopiTTsW2CP2fs_m7sGH1DJ16SI287o/edit?usp=sharing