โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับประชาชนและนักเรียน ประจำปี 2565 จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นางแดด

วันที่โพสต์: Jul 22, 2022 4:43:17 AM

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับประชาชนและนักเรียน ประจำปี 2565 จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นางแดด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันอัคคีภัย ระงับอัคคีภัย การอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากอัคคีภัย วิธีการป้องกันอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิง