โรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์: Aug 05, 2022 6:21:37 AM

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมใจกันกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม นำพาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป