ASEAN DAY

วันที่โพสต์: Aug 09, 2022 12:29:46 PM

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตอบปัญหาและการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนแก่นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข