ONET ป.6 ม.3 มาแล้ว

วันที่โพสต์: Mar 24, 2019 9:37:39 AM

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศผลสอบ  O-NET ออกมาแล้ว

ผลสอบ ONET โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ผลสอบ ONET รายบุคคล ม.3

ผลสอบ ONET รายบุคคล ม.6

ติดตามผลสอบ จากเว็บสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ที่นี่

              

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

วัตถุประสงค์ O-NET

    เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

O-NET จะนำเข้าไปคำนวณรวมกับผลการเรียนเฉลี่ยน (GPAX) ในเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เมื่อจบการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 30% ของ GPAX เช่น

GPAX = 4.00 x 0.70 = 2.80

ONET = 4.00 x 0.30 = 1.20

รวม     = 4.00

แล้วคุณหนูๆ นักเรียนจะได้เท่าใหร่