ผลสัมฤทธิ์

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2556

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2558

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2554

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555