::-GPA-PR

ปีการศึกษา 2561

GPA-PR 5 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

GPA-PR 6 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

GPA-PR 5 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

GPA-PR 6 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

GPA-PR  4 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559   [PDF] ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

GPA-PR  5 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

GPA-PR  6 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

GPA-PR  5 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

GPA-PR  6 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

GPA-PR  5 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

GPA-PR  6 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557