รายงานตัวนักเรียน 2564

          เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่บริการ และมีคำสั่งเข้มงวดจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ชัยภูมิ)  จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่จะรวมคนหมู่มากได้ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดเตรียมการรายงานตัวผ่านระบบออนไล์ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและพร้อมที่จะติดต่อ สื่อสาร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ  

คำชี้แจง

แบบรายงานตัว นักเรียนทุกระดับ

รายชื่อนักเรียนสมัครเรียน ม.1 

ตรวจรายชื่อ ม.1

รายชื่อนักเรียนสมัครเรียน ม.1 

ตรวจรายชื่อ ม.4

รายชื่อนักเรียนขอย้ายเข้า

ตรวจรายชื่อขอย้ายเข้า

กลุ่มไลน์ ม.1

กลุ่มไลน์ ม.4

 

รายงานตัว นักเรียนย้ายเข้า

ส่งข้อมูลทางข้อความ เฟสโรงเรียนได้เลย

เฟซบุ๊กโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก