ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ (VGNEW e-Services) ศูนย์ข้อมูลอาชีพ กองส่งเสริมการมีงานทำ

วันที่โพสต์: May 12, 2017 4:38:20 AM

  กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ (VGNEW e-Services) เพื่อให้ผู้สนใจ ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษา ให้รู้ตนเอง รู้ความชอบ รู้ความถนัด รู้เส้นทางอาชีพตามความถนัด 

ทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียน และทดลองทำแบบทดสอบต่างๆ เช่นความถนัดทางอาชีพ และมีบริการอื่นๆในระบบ

สำหรับนักเรียน ม.1-6 ต้องดำเนินการวัดความถนัดของตนเอง แล้วนำส่งผลการวัดกับครูที่ปรึกษา ทุกภาคเรียน โดยจะมีการแจ้งกำหนดการในการดำเนินการ

เข้าระบบที่ : http://164.115.41.217/careerPassport/login.php