หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช 2561ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช 2553

ปรับปรุง พ.ศ. 2556

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

[[ ฉบับเต็ม ]]

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนการจบหลักสูตรสถานศึกษา 

1 เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด 

4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

2 เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด 

4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด 

5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด 

การตัดสินผลการเรียนการจบหลักสูตร

การตัดสินผลการเรียนการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 5 เกณฑ์ ซึ่งสะสมมาจากการประเมินผลการเรียนปลายภาค ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการสอนซ่อมเสริม แล้วทำการประเมินผลจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา การสอนซ่อมเสริม เพื่อรับการประเมินไม่เกิน 1 ปีการศึกษา หากกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

การเรียนซ้ำชั้น

1. มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่ากึ่งหนึ่ในปีการศึกษานั้นๆ หรือ

2. มีผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่ากึ่งหนึ่งในปีการศึกษานั้นๆ ที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเรียนต่อระดับต่อไป หรือ

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX)ไม่ถึง 1.00 ในปีการศึกษานั้นๆ