เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวิทวัช  ตาศรี

วันที่โพสต์: May 29, 2018 5:38:6 AM

  

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1