เอกสารดำเนินงานคณะครู DOC

ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิชาการ

- ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้Activeเริ่ม2560-2 

งานพัสดุ

ใบขออนุญาตใช้รถโรงเรียน

แบบจัดซื้อต่ำกว่า 5,000 บาท

แบบจัดซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

แบบจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท

แบบจัดจ้างตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

***แบบยืม-คืนหนังสือเรียน 1/2560

***ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อ***

***สไลด์นิเทศงานพัสดุ***

***ใบสำคัญรับเงิน***

งานการเงิน-แผนงาน

***แบบรายงานการไปราชการ2561***

แบบบันทึกขอ.....

แบบบันทึกขอใช้ง

แบบคำนวณปีภาษี 2559  

- ตัวอย่างกำหนดการจัดการเรียนรู้

-แบบประเมินโครงการบริหารวิชาการ

-แบบประเมินการสอนครูโดยนักเรียน 

-หน้าปกแผนหลัก

-  แผน IEP ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียน-วัดผล

--------------

Google Apps

รายชื่อ Email ครู พร้อมการนำเข้า

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

Power Point

PDF