แผนการจัดการเรียนรู้

 

- กรอบความคิดของหนังสือ

- แผนการจัดการเรียนรู้ (แก้ไขได้)

- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

- เนื้อหาจากหนังสือเรียน- กิจกรรม BWD เสริมการเรียนรู้

- เฉลยกิจกรรม (แก้ไขได้)

- ใบงานกิจกรรมเพิ่มเติม (แก้ไขได้)

- แบบทดสอบประเมินความรู้และการคิดท้ายหน่วย (แก้ไขได้) 

http://www.psmp.co.th/download.php

ศิลปะ สังคมศึกษา สาระสุขศึกษา การงานอาชีพ E-BOOK

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดแผนการสอน วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย ม.1 เล่ม 1

โหลดแผนการสอน อจท

ซึ่งได้ปล่อยให้ครูใหม่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ครับ

แผนการสอนภาษาไทย มัธยม 1 – 3 (อจท)

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.1

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.2

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.2

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.4

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.5

โหลดแผนการสอนภาษาไทย ม.6

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ม.1-6 อจท.

แผนการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมต้น

แผนการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย (ไม่ใช่ของ อจท)

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 อจท

โหลดแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (อจท.)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.1 (หน่วย 1-6)  Download

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 (หน่วย 6-9)  Download

โหลดแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (อจท.)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (หน่วย 1-4)  Download

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (หน่วย 1-5)  Download

โหลดแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (อจท.)

แผนการสอน  วิทยาศาสตร์ ม.3 (หน่วย 1-4)  Download

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 (หน่วย 5-11)  Download

แผนการสอน อาเซียน ม.1-3

โหลดแผนการสอน อาเซียน ม.1 (อจท.)

ภาษาไทย ม.1 เล่ม 2

ภาษาไทย ม.2 เล่ม 1

ภาษาไทย ม.2 เล่ม 2

ภาษาไทย ม.3 เล่ม 1

ภาษาไทย ม.3 เล่ม 2

ภาษาไทย ม.4 เล่ม 1

ภาษาไทย ม.4 เล่ม 2

ภาษาไทย ม.5 เล่ม 1

ภาษาไทย ม.5 เล่ม 2

ภาษาไทย ม.6 เล่ม 1

ภาษาไทย ม.6 เล่ม 2

หลักการใช้ภาษาไทย ม.3

หลักการใช้ภาษาไทย ม.4-6

ดาวน์โหลดแผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ

Postcards ม.1 

Postcards ม.2 

Postcards ม.3 

Sky ม.1 

Sky ม.2 

Sky ม.3 

highlight ม.1 

highlight ม.2 

highlight ม.3 

highlight ม.4 

highlight ม.5 

highlight ม.6 

standard grammar ม.1 

standard grammar ม.2 

standard grammar ม.3