[1-2 พ.ค.61] อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21-23 [5 ก.ค. 60]

วันที่โพสต์: May 05, 2018 1:11:19 PM

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้ารับความรู้แนวทางการ การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่กคศ. ประกาศ ว.20, ว.21, ว.22, ว.23 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีวิทยากรได้แก่ นายสวาท ฤาชา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายปรีชากร ภาชนะ ครูชำนาญการ โรงเรียนภูเขียว

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เว็บ เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) [Logbook]

http://test-lteacher.otepc.go.th/

เอกสารจากวิทยากร

มาตรฐานและค่าเป้าหมายโรงเรียนภูเขียว_ปรับปรุง2561.pdf

ว21 ว22 ว23 siriwanปรับปรุง .pdf

แบบประเมินตนเองของบุคลากรครูโรงเรียนภูเขียว.pdf

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง _ID_Plan.docx