กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์: Aug 24, 2016 9:13:30 AM

   วันที่ 18 สิงหาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันวิทยศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องด้วยพระองค์ทรงคำนวณการเกิด สุริยุปราคา ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 โดยกิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ประกอบด้วย การประกวดชุดแฟนซี การประกวดวาดภาพ การจัดสวนถาด เป็นต้น