ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่โพสต์: Feb 12, 2021 9:7:37 AM

        โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.30  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564 

        วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564 นายภัทราวุธ สิมช้า มอบเกียรติบัตร "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2564 "  โดยจะมีการมอบในวันครู แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 จึงมีการยกเลิกกิจกรรมวันครู จึงได้ส่งมอบมาทางโรงเรียน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกในปีนี้คือ 

                1. นายบุญมี ธนาไสย์         ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                2. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ     ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี