ประกาศผล "ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Dec 24, 2015 5:28:7 AM

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และครูดีไม่มีอบายมุข ได้ร่วมดำเนินการโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๕) ได้แจ้งประกาศผล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ดังนี้

มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๓๐๕ คน ประกอบด้วย

๑. โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔๙ คน

๒. โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๙๗ คน

๓. โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทครู จำนวน ๑๕๙ คน

๔. มีผู้ได้รับเกียรติบัตร ทั้งหมด จำนวน ๓,๑๖๗ คน

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการคัดเลือกดังนี้

ติดตาม ดาวน์โหลดเอกสารที่ เว็บโรงเรียนวิถีพุทธ http://www.vitheebuddha.com