ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ2016

ประกาศโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ)

(งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

------------------------------------------

    ด้วยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ    เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาภาษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 2 อัตรา (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)

- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ

     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- อัตราค่าจ้าง   เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

การรับสมัคร

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่โรงเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มีนาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ)                 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคารสำนักงานอาคาร 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกหรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทุกรายการให้มีการรับรองความถูกต้อง และให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  044-810551 (ติดต่อ นายสุเทพ  ทิพโชติ),นางสาวรุ่งทิวา  เจริญศิลป์ 0-8880-43829

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

         เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ภายใน วันที่  14  มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกหรือทางเว็บไซต์ http://www.npwr.ac.th

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

      โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จะทำการทดสอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์   ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนบูรณาการ อาคาร 2  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกตามลำดับผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

               ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หรือทางเว็บไซต์ http:// www.npwr.ac.th 

การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

              จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  ในวันที่ 1  มิถุนายน    พ.ศ. 2559  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงาน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

    ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร.044-810551 (ติดต่อ ครูสุเทพ  ทิพโชติ) ,นางสาวรุ่งทิวา  เจริญศิลป์ 0-8880-43829

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

                                                                               

                                                                        (นางดวงพร  ศรธงทอง)

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก